ژان لافونتن:انسان به گونه اي آفريده شده كه اگر آتش جانش شعله ور شود، همه غير ممكن ها را از سر راه برمي دارد.

پرینت

ژان لافونتن:انسان به گونه اي آفريده شده كه اگر آتش جانش شعله ور شود، همه غير ممكن ها را از سر راه برمي دارد.