ورود اعضاانسان با استقامت قدرت و نفوذ تعقل واستدلال میتواند حتی بر وبا و طا عون غلبه کند . ناپلئون بناپارت

توجه ، در یک پنجره جدید باز کنید PDFپرینتایمیل

انسان با استقامت قدرت و نفوذ تعقل واستدلال میتواند حتی بر وبا و طا عون غلبه کند . ناپلئون بناپارت