برایان تریسی: گر آمادگی لازم رادرخودایجادکنید،زمان مناسب برای شما فراخواهدرسید.

پرینت

برایان تریسی: گر آمادگی لازم رادرخودایجادکنید،زمان مناسب برای شما فراخواهدرسید.