آندره مالرو:طول زندگی،ازکسانی که همیشه بامن موافق بودند،چیزی نیاموختم.

پرینت

آندره مالرو:طول زندگی،ازکسانی که همیشه بامن موافق بودند،چیزی نیاموختم.