ورود اعضااز پيروزى تا سقوط فقط يك ثانيه فاصله است. ناپلئون

توجه ، در یک پنجره جدید باز کنید PDFپرینتایمیل

از پيروزى تا سقوط فقط يك ثانيه فاصله است. ناپلئون