سوئدی:پروانه اغلب فراموش می کند روزی کرم بوده است

پرینت

سوئدی:پروانه اغلب فراموش می کند روزی کرم بوده است